Χρησιμοποιούμε δοκιμασμένες και ακριβείς μεθόδους καθώς και τις τελευταίες τεχνολογίες του εξοπλισμού Gunite.

Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (Gunite ή shotcrete) είναι ένας συγκεκριμένος τύπος σκυροδέματος που αποτελεί κατάλληλη εφαρμογή για επισκευές και αποκαταστάσεις κτιρίων. Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα έχει μια πολύ ισχυρή δομική αντοχή και αποτελείται από μείγμα τσιμέντου και άμμου.

Η ευρύτατη χρήση του εκτοξευόμενου σκυροδέματος οφείλεται κυρίως στα παρακάτω τέσσερα χαρακτηριστικά του:
1. Έχει υψηλή θλιπτική αντοχή.
2. Η μεγάλη ταχύτητα εκτόξευσης παρέχει δυνατότητα πολύ καλής πρόσφυσης με το υλικό βάσης.
3. Το εκτοξευμένο σκυρόδεμα αυτοστηρίζεται
4. Η εγκατάσταση του είναι κινητή

και στα πλεονεκτήματά του:

• Εκτοξεύεται ακόμα και σε κατακόρυφες επιφάνειες ή σε επιφάνειες με μεγάλες κλίσεις
• Επιτυγχάνεται το ίδιο αποτέλεσμα με μικρότερα πάχη μανδύα σε σχέση με το έγχυτο σκυρόδεμα
• Επιτυγχάνεται καλύτερη συνεργασία και πρόσφυση με το υπάρχον-παλαιό σκυρόδεμα λόγω της εκτόξευσης με υψηλή πίεση
• Έχει υψηλές αντοχές λόγω του χαμηλού συντελεστή νερού/τσιμέντου
• Δεν απαιτείται ξυλότυπος